Τι έλεγαν οι ΗΠΑ το 1944 για τα Σκόπια. Η μεταφρασμένη εγκύκλιος

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
 
                                                             
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
U.S. State Department, Foreign Relations Vol. VIII, 868.014 / 26 Dec. 1944
  «The Department has noted increasing propaganda rumors and semi-official statements in favor of an autonomous  Macedonia , emanating principally from  Bulgaria , but also from YugoslavPartisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included in the projected state. This Government (of USA) considers talk of Macedonian "nation", Macedonian "Fatherland", or Macedonian "national consciousness" to be unjustified demagoguery representing no ethnic, nor political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece.
The approved policy of this Government is to oppose any revival of the Macedonian issue as related to  Greece. The Greek section of Macedonia  is largely inhabited by Greeks, and the Greek people are almost unanimously opposed to the creation of a Macedonianstate. Allegations of serious Greek participation in any such agitation can be assumed to be false. This Government (of  USA ) would regard as responsible any Government or group of Gonernments tolerating or encouraging menacing or aggressive acts of "Macedonian forces" against  Greece »!!!
 
 
Το κείμενο μεταφρασμένο στα Ελληνικά:
     «Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει επισημάνει αύξουσα προπαγάνδα και ημιεπίσημες δηλώσεις περί Αυτόνομης Μακεδονίας κυρίως από την Βουλγαρική πλευρά, αλλά και από Γιουγκοσλάβους Παρτιζάνους καθώς και άλλες πηγές, συμπεριλαμβάνοντας και Ελληνικό έδαφος στο σχεδιαζόμενο Κρατίδιο. Η Κυβέρνησή μας θεωρεί κάθε συζήτηση περί Μακεδονικού «Έθνους», Μακεδονικής «Πατρίδας», ή Μακεδονικής «εθνικής συνειδήσεως» ως αδικαιολόγητη δημαγωγία, χωρίς εθνική ή πολιτική υπόσταση, και στην παρούσα επαναφορά του μοιάζει πιθανή πρόφαση για επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδος.
     Η εγκεκριμένη πολιτική της Κυβερνήσεώς μας είναι να αντιτάσσεται σε κάθε αναβίωση του Μακεδονικού που εμπλέκει την Ελλάδα. Η Ελληνική περιοχή της Μακεδονίας κατοικείται κατά μεγάλο μέρος από Έλληνες, οι Έλληνες δε αυτοί δεν έχουν καμία πρόθεση (αυτονομήσεως) και αντιτάσσονται στην δημιουργία Μακεδονικού Κρατιδίου. Ο ισχυρισμός για σοβαρή συμμετοχή Ελλήνων σε μια τέτοια ανακίνηση θεωρείται ψευδής. Η Κυβέρνησή μας (ΗΠΑ) θα θεωρήσει υπεύθυνη κάθε Κυβέρνηση ή ομάδες Κρατών που ανέχονται ή ενθαρρύνουν απειλές ή επιθετικές ενέργειες «Μακεδονικών δυνάμεων» εναντίον της Ελλάδος»!!!

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.