Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης για την Δ.Ε Οιτύλου

 
ΣΧΟΑΠ δηλαδή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(Τμήμα του σχεδίου που αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς όπως η Βάθεια)
 
• Προστασία όλων εκείνων των στοιχείων του χώρου που υποστηρίζουν την ανάπτυξη τουρισµού, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε τµήµατος του χώρου, µε κύριο άξονα τις εξειδικευµένες µορφές πολιτιστικού τουρισµού που σχετίζονται µε το οικιστικό περιβάλλον και το ιστορικό - φυσικό τοπίο. 
• Πολεοδοµική οργάνωση του κέντρου της Αρεόπολης ως υποδοχέα υπηρεσιών και υποδοµών αγροτικής παραγωγής τουρισµού και εµπορίου. 
• Κέντρο της Δ.Ε. είναι η Αερόπολη που σταδιακό µπορεί να συγκεντρώσει δίπολο µε τον Πύργο Διρού. Σε µακροπρόθεσµη εξέλιξη ανάπτυξης του νότου θα είναι απαραίτητη η ενίσχυση του Γερολιµένα ως κέντρο του νότιου τµήµατος της Δηµοτικής Ενότητας. 
• Χαρακτηρισµός ως παραδοσιακών και άλλων αξιόλογων οικισµών επιπλέον των 63 κηρυγµένων παραδοσιακών οικισµών. 
• Ενίσχυση του οικιστικού δικτύου µε στόχο την άρση του χάσµατος µεταξύ του ιστορικού οικιστικού αποθέµατος και της σηµερινής κατάστασης πληθυσµιακής εγκατάλειψης ιδιαίτερα στα νότια οικιστικά συµπλέγµατα µε κέντρο τον Γερολιµένα. 
• Ενίσχυση του ρόλου δευτερευόντων κέντρων, Οίτυλο, Δρύαλο, Μίνα, Κοίτα, Κούνο, µε εγκατάσταση λειτουργιών τουριστικού προσανατολισµού. 
• Την προτεραιότητα επανάχρησης των υφιστάµενων κελυφών που θα πρέπει να ενισχυθεί και µε οικονοµικά κίνητρα, αλλά και διευκόλυνση επιχειρηµατικών δράσεων για τη συστηµατική και εκτενή ανάπτυξη των εγκαταληφθέντων µικρών οικισµών και των κοινοχρήστων χώρων τους, µε µέτρα αναζωογόνησης. 
• Ανάδειξη του ιστορικού οικιστικού αποθέµατος των 83 καταγεγραµµένων παραδοσιακών και αξιόλογων οικισµών και του άµεσου αγροτικού περιβάλλοντος τους. 
• Ανάδειξη των ιστορικών δικτύων µετακινήσεων που διασύνδεουν τους 91 οικισµούς της Π.Ε. Οιτύλου ως στοιχείο ανάδειξης του τοπίου και δηµιουργίας διαδροµών τουρισµού υπαίθρου αλλά και στοιχεία αναζωογόνησης των υπολοίπων οικισµών που προορίζονται για εποχική κατοίκηση. 
 
 
Ειδική Περιοχή Προστασίας Αξιόλογων Οικιστικών Τοπίων και Ένταξης τους στο Αγροτικό Τοπίο Σκοπός και χαρακτήρας: 
 
Η περιοχή αυτή έχει χαρακτήρα σχετικής προστασίας. Περιοχές που αναγνωρίζονται για την εξαιρετική 
σχέση εξωτερικών µετώπων οικισµών και δηµιουργίας ενιαίου τοπίου εντασσόµενο στο γύρω παραδοσιακά διαµορφωµένο αγροτικό τοπίο
. Η ζώνη αυτή εφαρµόζεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Αρεόπολης προς τον οικισµό Οµαλαί, στην περιµετρική περιοχή της Βάθειας, νοτιοανατολικά του οικισµού Μουντανίστικα καθώς και νότια του Οιτύλου. Η περιοχή αυτή αποτελεί περιοχή αναζήτησης τυχόν µελλοντικής επέκτασης των οικισµών, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει µε σεβασµό στο περιβάλλον και να ταυτίζεται µε την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της περιοχής και των οικισµών. 
Επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες: 
• Επιτρέπεται η άσκηση αγροτικής δραστηριότητας (γεωργικές καλλιέργειες, µελισσοκοµία, βόσκηση) 
• Η επισκευή και αναστήλωση - αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων και η αποκατάσταση µόνο υφιστάµενων στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, κλπ.) αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης η οποία αποδεικνύει την ακριβή µορφή του κτίσµατος και σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής. 
• Απαγορεύεται η µεταβολή φυσικής στάθµης του εδάφους µε εκχωµατώσεις, εκβραχισµούς και επιχω-µατώσεις, η ρύπανση ρεµάτων καθώς και η αλλοίωση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (αναβαθµοί, λίθινες περιφράξεις), παρά µόνο για λόγους δηµόσιου συµφέροντος (άµυνα, επιστηµονική έρευνα, αρχαιολογία, προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος). 
• Επιτρέπεται η χρήση αγροικίας
Όροι και περιορισµοί δόµησης: 
Επιτρέπεται η ανέγερση µιας µονάδας αγροικίας µέγιστης κάλυψης 120τ.µ. ενός ορόφου. 
Όριο αρτιότητας για επιτρεπόµενη δόµηση: 4.000τ.µ Κατώτατο όριο κατάτµησης: 10.000 Τ.µ. 
 
 
Οι Ζώνες Α και Β προστασίας Αρχ/κων χώρων έχουν ίδιο νοµικό καθεστώς και κατισχύουν των διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ. 
 
Ρυθµίσεις γενικής εφαρµογής για όλη την περιοχή Β.1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Αιολικά Πάρκα 
Στην περιοχή της Δ.Ε. επιτρέπεται η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σύµφωνα µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Απόφαση 49828/08, ΦΕΚ 2464/ΒI3.12.08). Επί πλέον η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Κάθε αναγκαία διάνοιξη νέας οδικής πρόσβασης θα γίνεται κατ' οικονοµία µε ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το νέο αυτό οδικό δίκτυο αποκλείεται από κάθε δυνατότητα αναγνώρισης προς απόκτηση παρόδιων δικαιωµάτων δόµησης περιοριζόµενο αποκλειστικά για τον σκοπό που έχει δηµιουργηθεί. 
 
Φωτοβολταϊκές  Εγκαταστάσεις 
Η περιοχή της Δ.Ε. Οιτύλου καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από εκτάσεις που αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισµού για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ ηλιακής ενέργειας (άρθρο 17 παρ. 2α, 2β, 2δ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις Ανανεώσιµες Πηγές (ΦΕΚ 2464/ΒI3.12.2008). 
Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η εγκατάσταση στους χώρους που αποµένουν µετά από λεπτοµερή προσδιορισµό και των απαραίτητων αποστάσεων από τις περιοχές αποκλεισµού που προσδιορίζονται κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (αρθ. 17, παρ. 3) (ΦΕΚ 2464/ΒI3.12.2008). 
 
Οδικό Δίκτυο 
 
Η Δ.Ε. Οιτύλου θα εξαρτάται από τις ακραίες απολήξεις του κύριου δικτύου αυτοκινητοδρόµων της χώρας στα σηµεία Σπάρτης και Καλαµάτας όταν αυτό ολοκληρωθεί. Στο υπόλοιπο δίκτυο σύνδεσης απαιτείται η αναβάθµιση του, κυρίως ως προς την ασφάλεια µε πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν για τον παράγοντα που αφορά την διέλευση του µέσω περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος τόσο στη Λακωνική Μάνη όσο και στη Μεσσηνιακή Μάνη. 
Το τοπικό οδικό δίκτυο 
Το τοπικό δίκτυο στη Δ.Ε. Οιτύλου λειτουργεί µε τον κύριο άξονα επαρχιακής οδού Βορρά - Νότου και µε διακλαδώσεις προς παραλιακούς και ορεινούς προορισµούς. 
Πλην της ήδη υφιστάµενης κύριας οδού σύνδεσης µε το Γύθειο προτείνεται νέα σύνδεση από Μίνα προς την περιοχή της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης δυτικά, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις επικοινωνίας των δυο Δηµοτικών Ενοτήτων στο ενδιάµεσο σηµείο µεταξύ Αρεόπολης και Γερολιµένα. 
Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να δοθεί στην διαµόρφωση του εγκαταλειφθέντος από κύρια κυκλοφορία τµήµατος της παλαιάς οδού µεταξύ Φραγκούλιας και Μίνας, τµήµα που επιδέχεται ανάπτυξης ήπιας κυκλοφορίας αναψυχής, ποδηλατικής διαδροµής και ανάδειξης µε ειδική διαµόρφωση. 
 
Πεζοπορικό δίκτυο - Περιήγηση στο χώρο 
 
Οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της περιοχής δεν διατάσσονται σε πολλές περιπτώσεις έτσι ώστε να είναι προσβάσιµοι από το κύριο οδικό δίκτυο. Η πεζοπορική περιήγηση στο χώρο αποτελεί δραστηριότητα που πληρέστερα προσφέρει µια ολοκληρωµένη απόλαυση και ανάδειξη του τοπίου, των σηµείων ενδιαφέροντος του οικιστικού και εξωαστικού χώρου. 
Κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη του ορειβατικού-πεζοπορικού δικτύου µονοπατιών που διαµορφώνεται από το ιστορικό δίκτυο σύνδεσης των οικισµών, ίχνη του οποίου υπάρχουν και σήµερα ως τµήµατα του αγροτικού δικτύου. Προτείνεται επίσης και η συµπλήρωσή του µε τους απαραίτητους µόνον νέους κλάδους πεζοπορίας 
ή και ποδηλατόδρµους στις πεδινές και παραλιακές περιοχές µε κύριο άξονα την παράκτια διαδροµή της Ζώνης Π4. Οι διαµορφώσεις, σηµάνσεις και λοιπά στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιότητα του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου. 
 
Λιµενική υποδοµή 
 
Είναι επιθυµητή η δηµιουργία λιµενικών εξυπηρετήσεων συµβατής κλίµακας για τη διασύνδεση µε το αναπτυσσόµενο δίκτυο θαλάσσιου τουρισµού στον Μεσσηνιακό κόλπο κυρίως. Θέσεις λιµένων αναψυχής, αγκυροβολίων, αλιευτικών καταφυγίων και λοιπών εγκαταστάσεων θαλάσσιου τουρισµού καθώς και υδατοδροµίου στον όρµο Λιµενίου, στο Γερολιµένα, στο Διρό, στο Μέζαπο και στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρίσσου. 
 
 
 
 
 
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.