Με ποιά αφορμή συσφίχθηκαν πολύ οι σχέσεις Μανιατών και Καλαματιανών το 1835

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ
«Μέχρι το 1835, η πρόοδος ήτο βραδεία. Αλλ’ ότε η Κυβέρνησις, έχουσα υπ’ όψιν τους κινδύνους ους ο ανήσυχος τότε και ευκίνητος λαός της Μάνης ενέσπειρε,και προσφάτους τας αναμνήσεις των επιδρομών του λαού τούτου, συνέλαβε την ιδέαν να προλάβη πάσαν των δυστυχημάτων τούτων επανάληψιν, απεφάσισε τότε ναστήση εν Καλάμαις πρόχωμα πραγματικόν ασφαλές και ηθικόν εις τας ορμάς των δύο τούτων αντιζήλων λαών, και προς τον σκοπόν τούτον μετέθεσε την πρωτεύουσαν του νομού Μεσσηνίας από της Κυπαρισσίας εις Καλάμας.
Ο καθορισμός της Καλαμάτας ως πρωτευούσης του νομού πέραν των οικονομικών ωφελειών είχε και ηθικά τοιαύτα.
Διότι συνετέλεσε στην προσέγγιση και συνεργασία των Μεσσηνίων και των Μανιατών, που πολλάκις στο παρελθόν είχαν χωρισθή σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, μεταξύ τωνοποίων δεν ήσαν σπάνιες και οι συμπλοκές. Βλεπόμενοι συνεχώς και συσχετιζόμενοι ανέπτυξαν μεταξύ των συμπαθείας και ουκ ολίγαι οικογένειαι Λακωνικαί ήλθον εις επιγαμίαν με τας των Καλαμών και της Μεσσηνίας.
Εμπορικαί εταιρείαι συνήφθησαν μεταξύ των, και δύναταί τις ειπείν, ότι η εγκαθίδρυσις της Νομαρχίας εν Καλάμαις
είναι η αιτία της συγχωνεύσεως των γενών τούτων, άτινα αιώνες δεν είχον δυνηθή να προσπελάσωσιν».
(Αναφορά-διαμαρτυρία των Καλαματιανών προς τη Βουλή των Ελλήνων, με τον
τίτλο: «Τα εκ των νέων διοικητικών υποδιαιρέσεων απειλούμενα ηθικά και υλικά κακά».
Εν Καλάμαις, τύποις Δαμιανού Δημητριάδη,
1866, εφ.Μεσσηνιακά νέα, 11-8-1959).

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.