Διαγωνισμός για το Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασίας

Διαγωνισμός για το Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασίας

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού  2.120.400 ευρώ *με το ΦΠΑ) προκήρυξε ο δήμαρχος Μονεμβασίας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

-  Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορίας Οικοδομικά στην τάξη 2η και άνω και στην κατηγορία Η/Μ στην τάξη 1η και άνω ή Α2 (κοινοπραξία δύο πτυχίων Α2 τάξης)   

-  Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

- Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

-  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ και μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος κοινοπραξίας, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν 3669/08.

Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν κατ’ ελάχιστα την προϋπόθεση ότι, κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ/έτος και μέσο όρο κύκλου εργασιών σε συναφές με το δημοπρατούμενο έργο αντικείμενο τουλάχιστον ίσο με 1.000.000 ευρώ/έτος

Προθεσμία εκτέλεσης υπηρεσίας: 12 μήνες

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 34.200 ευρώ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα μηνών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020 κωδ. MIS 5001419».

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και η ώρα λήξης 15:00. Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.