Στο Κιλκίς ο Δήμαρχος για να τιμηθεί ο Ταγματάρχης Κουτήφαρης

Στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ιστορική μάχη Κιλκίς-Λαχανά, παρευρέθηκε στις 21 Ιουνίου 2013, ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης κ. Δημήτριος Γαννημάρας, προσκεκλημένος του Δήμου Κιλκίς, προκειμένου να τιμήσουν στο πρόσωπό του, τον πεσόντα Έλληνα αξιωματικό στη Μάχη, Ταγ­μα­τάρ­χη Κου­τή­φα­ρη Αν­τώ­νιο, με κα­τα­γω­γή α­πό το Σταυ­ρο­πή­γιο που πο­λέ­μη­σε γεν­ναί­α, θυ­σι­ά­ζον­τας τον ε­αυ­τό του για την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση του Κιλ­κίς.

Στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος των ε­πε­τεια­κών εκ­δη­λώ­σε­ων, ο Δή­μαρ­χος Δυ­τι­κής Μά­νης πα­ρα­κο­λού­θη­σε τη Δο­ξο­λο­γί­α στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό να­ό Με­τα­μορ­φώ­σε­ως του Σω­τή­ρος στο Κιλ­κίς, χο­ρο­στα­τούν­τος του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, κα­τέ­θε­σε στε­φά­νι στο Η­ρώ­ο Μά­χης Κιλ­κίς-Λα­χα­νά, πα­ρα­κο­λού­θη­σε την πα­ρέ­λα­ση πο­λι­τι­κών και στρα­τι­ω­τι­κών τμη­μά­των και ε­πι­σκέ­φθη­κε το Με­λισ­σο­χώ­ρι, ό­που προ­σκύ­νη­σε τον τά­φο του η­ρω­ι­κού Ταγ­μα­τάρ­χη.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.