Προσλήψεις στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα

 Προσλήψεις στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά 12 άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2018:

• Δύο Παιδαγωγοί

• Δύο Νηπιαγωγοί

• Ένας Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

• Ένας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

• Δύο Φιλόλογοι

• Ένας Μαθηματικός

• Ένας Μουσικός

• Δύο Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών εργασιών

Απαιτούμενα προσόντα

• Π.Ε. Παιδαγωγών  

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

• Π.Ε. Νηπιαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Π.Ε. Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Π.Ε. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Π.Ε. Φιλόλογος

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Π.Ε. Μαθηματικός

Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Π.Ε. - Τ.Ε. Μουσικός

Α1) Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου ή μονωδίας ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Α2) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

• Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών εργασιών

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)

Γενικά τυπικά κριτήρια

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε προγράμματα κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την άνεση ενασχόλησης με άτομα παιδικής ηλικίας, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και τη διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα και η ανεπτυγμένη αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Α) Ελέγχου και προεπιλογής των αιτήσεων

Β) Συνεντεύξεων από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί γι΄ αυτό το σκοπό

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου

3. Βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/10/2017 έως και 26/10/2017.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.