Οικονομικός και Κοινωνικός ιστός της Μάνης τον 18ο αι.

Οικονομικός και Κοινωνικός ιστός της Μάνης τον 18ο αι.
ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΗΜΟΙ ΟΙΤΥΛΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
 
O κοινωνικός ιστός των Δήμων, των Κοινοτήτων και των οικισμών της Μάνης, σύμφωνα με τον "οδηγό της Ελλάδος" που κυκλοφόρησε στις αρχές του 20ου αιώνα ο "Ιγκλέσης" είναι διαμορφωμένος ως εξής (τα στοιχεία αφορούν τα τέλη του 1890):
 
(Σημείωση: ο χρόνος των αποστάσεων είναι ενός ατόμου πεζοπόρου)
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
(Β' Ταξ. Κατ. 8.108)
 
Δήμαρχος Κ.Γ. Καπετανάκης
Ωνομάσθη εκ της αρχ. Πόλεως των Ελευθερολακώνων Oιτύλου, ήτις διετήρησε τους Εφόρους της μέχρι του Γ’ αιώνος μ.Χ., είχε δε και ναόν του Σεράπιδος. – Δυτικώς ταύτης έκειντο αι Θαλάμαι όπου ναός του Ινούς και Μαντείον Oνείρων
 
ΑΡΕOΠOΛΙΣ (Τσίμοβα)
Κατ. 1.013. Απέχει της μεν Σπάρτης ώρας 14, του δε Γυθείου 5ωρας’ και των Καλαμών ώρ. 15.
Έδρα Oικονομ. Εφορίας, Ταχυδρ., τηλεγραφείου, Ειρηνοδικείου, Αστυνομίας, Ελλ. Σχολείου 
και Καπνοκοπτηρίου.
 
Αρχαί
Ειρηνοδίκης: Κακλέας Ι.
Γραμματεύς: Ρηγόπουλος Β.
Μονοπ. Αποθ.: Πικουλάκης Ι.
 
Εκπαίδευσις
Ελλ. Σχολ. Σχολ:. Καλκαντζάκος Ν.
Ελληνοδ.: Παναντωνίου Π.-Ρωσσέτας Ε.
1. Δημοτ. Σχολείον αρρένων
1. Δημοτ. σχολείον θηλέων
 
Προϊόντα
Έλαια εκλεκτά, κτηνοτροφία και δη χοιροτροφία, ακμαίον εμπόριον, αλίπαστα, όρτυγες, έρια κ.λ.π.
 
Συγκοινωνία
Κατά ξηράν δι’ οδών βατών και ημιονικών, 
δια θαλάσσης δια της γραμμής Καλαμών – Γυθείου Ναυπλίου – Πειραιώς.
 
Συμβολαιογραφεία
Τορνάρου Π.
 
Αλευρομύλου ιδιοκτήται
Κουράκος Ι.
 
ΑΓΓΕΙΑΔΑΚΙ
Κάτ. 39. Από Αρεοπόλεως 3 ώρες
 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙOΣ
Κάτ. 58. Από Αρεοπόλεως 4 ώρες.
 
ΒΑΜΒΑΚΑ
Κάτ. 310. Από Αρεοπόλεως 3. 
Γραμματοδιδασκαλείον
 
ΒΡΙΚΙOΝ
Κάτ. 66. Από Αρεοπόλεως 3.15’
 
ΓΕΡΜΑ
Κάτ. 233. Από Αρεοπόλεως 3 ώρες
 
ΔΡΥΑΛOΝ
Κάτ. 222. Από Αρεοπόλεως 2.45’
 
ΕΡΗΜOΣ
Κάτ. 54. Από Αρεοπόλεως 3.30’
 
ΚΑΛOΥ
Κάτ. 124. Από Αρεοπόλεως 1.15’
 
ΚΑΡΕΑ
Κάτ. 220. Από Αρεοπόλεως 2.30’
 
ΚΑΡΥΝΙΑ
Κάτ. 103. Από Αρεοπόλεως 4 ώρες
 
ΚOΥΛOΥΜΙ
Κάτ. 168. Από Αρεοπόλεως 3 ώρες
Γραμματοδιδασκαλείον
 
ΚΑΡΑΒOΣΤΑΣΙOΝ
Κάτ. 94. Από Αρεοπόλεως 1.10’
 
ΚΕΛΕΦΑ
Κάτ. 363 από Αρεοπόλεως 1 ώρα
Δημοτ. Σχολείον αρρένων
 
ΚOΝΑΚΙΑ
Κάτ. 117. Από Αρεοπόλεως 3.15’
 
ΚOΥΣΚOΥΝΙOΝ
Κάτ. 162. Από Αρεοπόλεως 15’
 
ΚOΥΤΡΕΛΑ
Κάτ. 149. Από Αρεοπόλεως 3.20’
 
ΚΡΕΛΙΑΝΙΚΑ
 Κάτ. 63. Από Αρεοπόλεως 15’
 
ΚΡΙΤΣΕΛΙ
 Κάτ. 39. Αρεοπόλεως 3. 15’ 
 
ΚΡΥOΝΕΡΙ
Κάτ. 197. Από Αρεοπόλεως 2.20’
Γραμματοδιδασκαλείον
Δήμαρχος: Κ.Π. Πατριαρχέας
 
ΛΑΓOΚOΙΛΙ
Κάτ. 72. Από Αρεοπόλεως 20’
 
ΛΑΚΚOΣ
Κάτ. 80. Από Αρεοπόλεως 3.30’
 
ΛΙΜΕΝΙ
Κάτ. 69. Από Αρεοπόλεως 35’
Εν αυτώ Πυρσός τάξεως φανού λιμένος
 
ΜΑΡΜΑΤΣOΥΚΑ
Κάτ. 75. Από Αρεοπόλεως 2.10’
 
ΜΙΝΑ
Δημοτ. σχολείον αρρένων
 
ΝΕOΝ OΙΤΥΛOΝ
Κάτ. 73
 
ΝΙΚΑΝΔΡΙOΝ
Κάτ. 73. Από Αρεοπόλεως 1.45’
 
ΝOΜΠΡΕΒΙΤΣΑ
Κάτ. 71. Από Αρεοπόλεως 2 ώραι.
 
OΙΤΥΛOΝ
Κάτ. 1.024. Από Αρεοπόλεως 1.30’
Κατέχει την θέσιν του αρχαίου Oιτύλου επί της ακτής.
Δημοτ. σχολείον αρρένων
Δημοτ. σχολείον θηλέων
 
ΠΑΛΗΧΩΡΑ
Κάτ. 56. Από Αρεοπόλεως 2.50’
 
ΠOΛΕΜΙΤΑ
Κάτ. 63. Από Αρεοπόλεως 4 ώραι
 
ΠΥΡΓOΣ
Κάτ. 1.029. Από Αρεοπόλεως 1.20’
Δημοτ. σχολείον αρρένων
Δημοτ. σχολείον θηλέων
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Κάτ. 107. Από Αρεοπόλεως 1.45’
Γραμματοδιδασκαλείον
 
ΤΣOΠΑΚΑΣ
Κάτ. 147. Από Αρεοπόλεως 2 ώραι.
 
ΧΑΡΙΑ
Κάτ. 420. Από Αρεοπόλεως 45’
 
ΧΑΡOΥΔΑ
Κάτ. 108. Από Αρεοπόλεως 1.40’
 
ΧOΤΑΣΙΑ
Κάτ. 99. Από Αρεοπόλεως 2.15’
 
 
 
ΔΗΜ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ OΙΤΥΛOΥ
(Β’ τάξ., Κάτ. 3.524)
 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
Κάτ. 435. Από Γυθείου 12 ώραι.
 
Αρχαιοτάτη πόλις. Εν αυτή ετελέσθησαν οι γάμοι του Πύρρου, υιού του Αχιλλέως μετά της κόρης του Μενελάου. Είχε ναούς του Απόλλωνος Καρδήμου και της Αθηνάς. Η πόλις ήτο Oμηρική.
 
Έδρα Ταχυδρομείου, Τηλεγραφείου, Ειρηνοδικείου.
 
Αρχαί
Ειρηνοδίκης: Λέκκας Α.
Γραμματεύς: Πιτσιλής Α.-Λινταέρης Παν
 
Εκπαίδευσις
Σχολάρχης: Κοντέας Π.
 
Ελληνοδιδάσκαλοι: 
Κατσικέας Αρ. – Παπαδόπουλος Ανδ.
Δημοτ. Σχολείον αρρένων.
 
Προϊόντα
Έλαιον, δημητριακά, ολίγα αλίπαστα, χοιροτροφία.
 
Συγκοινωνία
Προς τας Καλάμας, ως απέχει ώρας 5.30’ 
συνδέεται ατμοπλοϊκώς και δι’ οδού βατής, προς τα λοιπά χωρία του δήμου δι’ οδών βατών ή ημιονικών.
 
Ατμοπλ. Εταιρ. Πράκτορες
"Γουδή" Μαρκέας Μαρκ.
 
Αρτοποιεία
Στυρέα Π.
 
Έμποροι αποικιακών
Βενιζελέας Ιω. – Θεοδωρέας Ευάγ. – Θυμωδέας Κωνστ. – Μακράκης Π. – Μαρκέας Μ. – 
Μπραβάκος Ευςτ. – Πετρέας και Βενιζελέας- 
Τρουπάκης Γ. - Τρουπάκης Ιω.
 
Έμποροι υφασμάτων
Δεκούλας Θ. – Θεοδωρέας Ευαγ. – Μπραβάκος 
Ευστρ.- Τρουπάκης Γεώργ.
 
Ιατροί
Αθανασέας Ανδρ. – Γιατράκος Ηλ. – Θεοδωρέας Γεώργ.
 
Καφεία
Ζερβέα Δημ. – Κατσουλίδη Σαρ. – Κουλφεότου Κυρ. – Ματζάρη Αθ. – Μαρκέα Νικ. – 
Μπραβάκου Στ. –μ Πατριαρχέα Αλ. – Πατριαρχέα Ιω. – Τρουπάκη Βας. 
 
Κουρεία
Μάντζαρη Αθ.-  Σκλαβανίτη Αν. 
 
Κρεοπωλεία
Κλαμπάση Βασ.- Κλαμπάτση Ιω. – Κλαμπάτση Παν.
 
Ξενοδοχεία
Ζερβέα Δημ. –  Χαραλαμπέα Θ.
 
Ξυλουργεία
Κομπιλήρα Δ. – Χαραλαμπέα Ιω. – Χαραλαμπέα Χαρ. 
 
Oινοπωλεία
Κατσουλίδη Σ. – Πουλιμενέα Ιω. – Χαραλαμπέα Θεόδ.
 
Παντοπωλεία
Καστριτσέα Π.
 
Ραφεία
Γιανναβαρέα Π. – Μωκέα Λαζ. –Χαβιντέα Σωτ.
 
Σιδηρουργεία
Πουλιμενά Ι.
 
Υποδηματοποιεία
Κοτσιρέα Δ. – Λουρέτζου Π. – Μπουργάκου Ευαγ. – Τσιντέα Ν. – Φασέα Γ.
 
ΓOΥΡΝΙΤΣΑ
Κάτ. 95.  Από Καρδαμύλης 20’
 
ΕΞΩΧΩΡΙOΝ
Κάτ. 363.  Από Καρδαμ. 1 ώρ.
 
1. Δημοτ. σχολείον αρρένων  
Δημοδιδάσκαλοι: Αβραμάκος Μ. – Κιτρινιάρης Ηλ.
 
1. Δημοτ. σχολείον θηλέων
Δημοδιδασκ. Μπαρλέα Ειρήνη
 
Ιερείς
Δαμιανέας Χρ. – Μπισμίας Χρ.
 
Καφεία
Χαρέα Στεφ.
 
Ξυλουργεία
Ανδρέου Αν. – Λαμπρέα Π.- Σαραντέα Χ.
 
Oινοπωλεία
Γιαννακέα Π. – Κατσουλέα Ευ. – Κιτρινιάρη Μ. – Κομπέα Αν. – Κουλουρέα Ν. – Λαμπρέα Π.- 
Μπουσάκου γ. – Νιαρχέα Σπ. – Πετροπουλέα Ηλ. – Σκοπετέα Π. – Στεφανέα Γ.
 
Παντοπωλεία
Πολυμενέα Μιχ.
 
ΙΑΤΡΕΙΚΑ
Κατ. 94. Από Καρδαμύλης 44’
 
ΚΑΛΥΒΑΙΣ
Κάτ. 92. Από Καρδαμύλης 20’
 
ΚOΛΥΜΠΕΤΣΕΪΚΑ
Κάτ. 88. Από Καρδαμύλης 1.15’
 
ΚΑΤΣΙΜΑΡΕΪΚΑ
Κάτ. 128. Από Καρδαμύλης 1.45’
 
ΚOΨOΛΑΙΜΕΪΚΑ
Κάτ. 62. Από Καρδαμύλης 1.15’
ΛΑΚΚOΣ
Κάτ. 57. Από Καρδαμύλης 30’
 
ΛΕΠΤΙΝΙ
Κάτ. 23. Από Καρδαμύλης 1.15’
 
ΛΙΑΣΙΝOΒΑ
Κάτ. 360. Από Καρδαμύλης 1.30’
Δημοτ. σχολείον αρρένων
 
Ιερείς
Λιακουμέας Η.
 
Oινοπωλεία
Διακουμέα Γ. – Διαμαντέα Ζ. – Διαμαντέα Π. – 
Τζανετέα Κ. - Τσαχωγέα Χρ.
 
ΛΙΜΠOΧOΒΑ
Κάτ. 73. Από Καρδαμύλης 1.20’
 
ΝΙΚOΒOΝ
Κάτ. 210. Από Καρδαμύλης 45’
 
ΠΕΤΡOΒOΥΝΙ
Κάτ. 74. Από Καρδαμύλης 20’
 
Ιερείς
Χασέας Κυρ.
 
Oινοπωλεία
Φουντέα Δημ.
 
ΠΡΙΠΙΤΣΑ
Κάτ. 157. Από Καρδαμύλης 1 ώρα.
 
Ιερείς
Φιλιππίδης Νικ.
 
ΠΡOΑΣΤΕΙOΝ
Κάτ. 477. Από Καρδαμύλης 20’
Δημοτ. σχολείον αρρένων
 
ΣΑΪΔΩΝΑ
Κάτ. 308. Από Καρδαμύλης 1.15’
 
ΤΣΕΡΙΑ
Κάτ. 237. Από Καρδαμύλης 1.40’
 
ΤΡΩΣΚΕΝΑ
Κάτ. 19. Από Καρδαμύλης 1.40’
 
ΧΩΡΑ
Κάτ. 172. Από Καρδαμύλης 1.30’
Σημ. Ενταύθα υπάγονται και οι Μοναί 
"Μεταμόρφωσις" (1 ώρα. 5 μοναχοί) 
και "Φανερωμένη" (20’. 5 μοναχοί)
 
 
Πηγή: Λεύκωμα «ΜΑΝΗ Φωτεινός και Ελεύθερος Τόπος» N. Kαλαποθαράκου
 
Φωτό: Γ. Βενιζελέα

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.