Επώνυμα των Βοιτυλιωτών Κορσικής

Επώνυμα των Βοιτυλιωτών Κορσικής
Επώνυμα των Βοιτυλιωτών Κορσικής
του Μπατσινίλα Μιχάλη του Γρηγορίου
 
Την πλάνη ότι είναι παγεμένοι στα Κόρσικα και από άλλες περιοχές της Μάνης την έγραψαν πολλοί μάλιστα ο Δ. Β. Βαγιακάκος μετάτρεψε τα γραφόμενα από τον παπά Νικόλα Στεφανόπουλο ως εξής:
 
«Και εμπήκαν -γράφει το Χρονικόν- 430 Στεφανόπουλοι οι πλέον διαλεκτοί και άξιοι συν ταις συμβίαις και τα τέκνα αυτών και επήγαν μαζί τους και μερικές φαμελίες από τους φτωχούς, 300 άτομα από διάφορα άλλα χωρία, το όλον εφτακόσιες τριάντα ψυχές».
Το σωστό όμως κείμενο του Χρονικού, όπως το αναφέρει στο βιβλίο του ο παπά Νικόλας Στεφανόπουλος, που το πρωτοδημοσίευσε ο Γ. Γ. Παπαδόπουλος και τα αναδημοσίευσε ο Δ. Β. Βαγιακάκος αναφέρονται τα εξής:
 
«Και ούτως εμπήκαν εις το καράβι οι Στεφανόπολοι οι πλέον διαλεκτοί και άξιοι συν ταις συμβίαις και τέκνα αυτών και επήγαν μαζί τους και μερικές φαμελιές από τους πτωχούς, τον αριθμόν όλοι Στεφανόπολοι και πτωχοί ψυχές επτακόσιες τριάκοντα».
 
Όπως βλέπουμε ο παπά Νικόλας δεν αναφέρει ότι πήγαν 300 άτομα από διάφορα άλλα χωρία, αλλά μερικές φαμελιές από τους πτωχούς. Άλλωστε εκείνο που δεν μπόρεσαν εντελώς –γιατί και εκεί έγιναν προσπάθειες- να αλλιώσουν την συνείδηση των Κορσικανών ότι ήσαν όλοι τους από το Οίτυλο και εκείνο θυμούνταν δάκρυζαν και τέλος ήλθαν οι απόγονοί τους και το επισκέφτηκαν φίλησαν το χώμα της πάτριας γης και το πήραν μαζί τους στα Κόρσικα.
 
Εγώ πασχίζοντας να διορθώσω την ιστορία του χωριού μου και της Μάνης από τους ετσιθελιστές παραχαράκτες διέσωσα πολλά τοπωνύμια που αποδεικνύουν την καταγωγή των Κορσικανών Βοιτυλιωτών από το Οίτυλο.
Όσα επώνυμα συναντάμε σε άλλα χωριά της Μάνης και είναι ίδια με τα Κορσικάνικα, έχουν σχέση με τις μετακινήσεις Βοιτυλιώτικων οικογενειών εντός Μάνης καθώς και εκτός Μάνης..
 
1. Δ. Β. Βαγιακάκος «οι Μανιάτες της Κορσικής», Αθήνα 1970, Α' Τόμος σελ. 152
2. Γ. Γ. Παπαδόπουλος «Χρονογραφία περί της καταγωγής των εν τη Μάνη Σταφανοπούλων», Αθήνα 1865, σελ. 20 και Δ. Β. Βαγιακάκος «οι Μανιάτες της Κορσικής» Α' Τόμος σελ. 20
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΙΤΥΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ
(Με την προφορά τους επί ανδρών ή γυναικών).
 
1) Αλαβαράς, Αλαβαρού, Αλαβαρίτζας.
2) Αλιφεράκης, Αλιφέρης, Αλιφιέρης-Στεφανόπουλος.
3) Ανδρεάκης, Ανδρείτζα, Αντρόνικος.
4) Ανδροβιστιάνου, Ανδροβιστιανίτζας, Ανδροβουστιανίτζας.
5) Αντωνάκης, Αντωνίτζας.
6) Αποστολάκης και Αποστολάκης-Στεφανόπουλος.
7) Απουρδίρενα.
8) Αυγουστάκης.
9) Βαρελάκης, Βαρελά, Βαρελίτζας.
10) Βαρκεφαλάκης.
11) Βασιλίτζα.
12) Βελισαράκης, Βελισαρίτζας.
13) Βιτζιολάκης, Βατζιωζάκης.
14) Βλαχάκης, Βλαχίτζας.
15) Βλαχογιαννάκης, Βλαχογιαννού, Βλαχόγιαννης.
16) Βολυμάκης, Βολυμάκης-Στεφανόπουλος, Βολυμίτζας, Βολύμαινα, Βολυμή.
17) Βρωμεάκης.
18) Γαρδελάκης, Γαρδελάκης-Στεφανόπουλος, Γαρδελίτζας, Γαρδελού.
19) Γαριδάκης, Γαριδίτζας, Γαριδίτσας, Γαριδάκης-Στεφανόπουλος, Γαριδάκης-Στεφανόπολι (1777).
20) Γεωργακάκης, Γεωργακόνυφη, Γεωργουτζίτζας, Γεωργουτζάκη, Γεωργιτζάκης Γιωργουτζάκης, Γεργουτζάκης, Γεργουτζίτζα, Γιωργακάκης, Γιωργακάκης-Στεφανόπουλος, Γεωργάκης.
21) Γιαννακάκης, Γιαννακίτζας.
22) Γιαννίτζας.
23) Γιουζεπάκης, Γκουζεπάκης, Γκιουζεπάκη, Γκιουζέπαινα, Γιοζεπάκης, Γουζεπάκης, Γιουζεπίτσα, Γιοζεπάκης, Τζουζεπάκης Γκιουζεπάκης-Στεφανόπουλος, Γιουζεπάκης-Στεφανόπουλος, Γκιουζεπάκης-Στεφανόπολι (1753), Γιουζεπάκης-Στεφανόπολι (1777), Γκουζεπάκης-Στεφανόπολι.
24) Γκινάκης, Γκινίτζας, Κινάκης.
25) Γουνελάκης, Γουνελάκης-Στεφανόπουλος, Γουνελή, Γονελάκης.
26) Γουργουλάκης, Γουργουλίτζας, Γουργουλόνυφη.
27) Δημάκης.
28) Δρακάκης, Δρακίτζας, Δρακάκης-Στεφανόπουλος, Δρακάκης-Πεταλιδάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλιτάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλιδάκης Στεφανόπολι(1773), Δρακάκης-Πεταλιδάκης, Πεταλιδάκης, Πεταλιδάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλίδη, Πεταλίδης-Καλαποθάκης, Καλαποθάκης, Καλοποθάκης, Καλοποθάκης-Στεφανόπουλος, Καλαποθάκης-Στεφανόπουλος.
29) Δρακουλάς, Δράκουλας, Δρακουλίτζας, Δρακουτζίτζας, Δρακούλας, Δρακόλα.
30) Δρεβουστιανίτζα.
31) Δριμαράκης, Δριμαρίτζα.
32) Ζαγγάκης.
33) Ζερβός, Ζερβάκης, Ζερβίτζα, Ζερβάκης-Στεφανόπουλος.
34) Ζογλής, Ζογλάκης, Ζογλίτζας, Ζογλίνα, Γιογλίτζα, Ζογουλή, Ζογουλάκης.
35) Θεοδωράκης, Θεοδωράκης-Στεφανόπουλος, Θεοδωρίτζα, Θοδωράκης.
36) Θεσβιτάκης, Θεσβιτίτζας, Θεσβίτης, Θεσβιτάκης-Στεφανόπολι (1773).
37) Θωμίτζας.
38) Καλαμαράς, Καλαμαράκης.
39) Καλόπιστος, Καλόπιστην, Καλοπιστίτζας, Καλοπιστάκης.
40) Καμπέρης, Καμπεράκης-Στεφανόπολοιν (1777).
41) Κανδιώτης, Καντιώτης, Καντιώτος, Καντιώτου.
42) Καποδημάκης, Καποδημάκης-Στεφανόπουλος, Καποντημάκη.
43) Καπολίτζας, Καποηλίτζας.
44) Καπρακίτζα.
45) Καράκης.
46) Καρδιανάκης, Καρδιανός, Καρδιανού, Καρδιανή, Καρδιανίτζα.
47) Καστελλάκης.
48) Κάτζας.
49) Κατζαράς, Κατζαράκης, Κατσαράς, Κατζαρίτσας, Κατζαρίτζα, Κατζαροπούλα, Κατζαρός, Κασαράς, Κατζουρογιαννίτζας. Βαχουνάκης, Βαχουνάκης-Κατζαράς, Βαχούνης, Βαχούνενα, Βαχουνίτζας. Καρούμπας, Καρουμπάκης-Κατζαράς. Κομπουρελάκης, Κουμπουρελάκης-Κατζαράς, Κουμπουρελάκης, Κουμπουρελίτζα, Κουβουρελάκης, Κουμπουρελάς, Κουπουρελάκης, Καπουρέλαινα, Κουμπουρελάκης-Στεφανόπολι (1779). Μαστροδημητράκης, Μαστροδημητρίτζα, Μαστροδημητράκης-Κατζαράς, Μαστροδημήτρης-Κατζαράς. Παπαδάκης, Παπαδάκης-Κατζαράς, Παπαδάκης-Στεφανόπουλος, Παπαδίτζας, Παπαντάκης, Παπαδάκης-Στεφανόπολι (1777). Τζανάκης, Τζανάκης-Κατσαράς, Τζανίτσα.
50) Κεφαλίτζα.
51) Κλαδάκης, Κλαδίτζαν, Κλαδάκης-Στεφανόπουλος.
52) Κόγιας, Κόϊα.
53) Κοκκίνης.
54) Κολοβούτενα, Κολοβουτίτζας.
55) Κολονελίτζα, Κονολελίτζα.
56) Κονταρίνα.
57) Κοντοκοτζάκης, Κοντοκοτζίτζας, Κοτοκοτζίτζα, Κοντοκότζη, Κοντοκοτζάς.
58) Κόντος.
59) Κοριτζάκης, Κορίτζης, Κοριτζίτζα, Κοριτσάκη, Κοριτζάκης-Στεφανόπουλος και ο παπάς Μιχαήλ Κοριτζάκης-Στεφανόπουλος-Νοβάκος, αιδεσιμότατος βικάριος Κωσταντίνος Στεφανόπουλος-Νοβάκος, Κορισάκης, Κοριτζάκης-Στεφανόπολι (1781).
60) Κορφιωτάκης, Κορφιωτίτζας, Κορφιώτης.
61) Κορώνας, Κορώνας-Στεφανόπουλος.
62) Κοτζυφάκης, Κοτζυφίτζα, Κότζυφας, Κοσυφάκης, Κοτζυφάκης-Στεφανόπουλος.
63) Κότης.
64) Κότταρης.
65) Κουβαριωτάκης, Κουβαριώτης, Κοβαριωτάκης, Κοβαριώτης, Κουβαριωτίτζα, Κουβαριωτιάνοι.
66) Κουβελάκης, Κουβελάκης-Στεφανόπουλος, Κουβαλάκης, Κουβαλίτζας, Κουβάλης, Κοβαλάκης, Κουβαλάκης-Στεφανόπουλος.
67) Κουμαριτζάκης, Κουμαρισάκης, Κουμαριτζίτζας Κουμαρετζίτζα.
68) Κουρουπάκης, Κουρουπίτζας.
69) Κουτζικαλάκης, Κουτζικαλίτζας, Κοτζικαλίτζας.
70) Κυριακουλίτζα.
71) Κωσταντάκης.
72) Λαρυγγίτσα.
73) Λαψανάς, Λαψανού, Λαπσανάς.
74) Λεβαντίνου.
75) Λεμιθάκης.
76) Λιακάκης, Λιακίτζα.
77) Λιέρης.
78) Λικιτζεράκης, Λικιτζεράκης-Στεφανόπουλος, Λικιτεράκης, Λιαγιζεράκης, Λικχιτζεράκης, Λικιτζέραινα, Λιχνιτζεράκης.
79) Λουκάκης, Λουκίτζας.
80) Λούμιος.
81) Λυκάκης.
82) Μαλατάκης, Μαλάτου, Μαλατίτζας, Μαλάταινα, Μαλατίτζα.
83) Μανολάκης, Μανολίτζας, Μανολάκης-Στεφανόπουλος.
84) Μαντζουρανάκης, Ματζουρανάκης, Ματζουράνη, Ματζουρανίτζα, Ματζουρανίτζας, Μαζουράνη, Μαζουράνης.
85) Μαστραντρεάκης, Μαστρατρείτζα, Μαστρανδρεάκης.
86) Μαστρογεωργάκης.
87) Μαστρογιαννάκης, Μαστρογιαννίτζας, Μαστρογιαννάκης-Μέδικος.
88) Μαστροκωσταντάκης.
89) Μαστρολιάκης, Μαστρολίτζα.
90) Μαστρομιχαλάκης, Μαστρομιχαλίτζας, Μαστρομιχαλού.
91) Μαυροειδάκης, Μαυροειδίτζα, Μαυροδίτζα, Μαυροδάκη, Μαυρουδάκης, Μαυροειδάκης-Στεφανόπουλος, Μαυροειδής-Στεφανόπουλος, Μαυρίτζα, Μαυροδιάκης.
92) Μέδικος, Μέδιτζης, Μέτιτζη, Μέντιτζη, Μέτικη, Μέδικη, Μέντικη.
93) Μεδουράκης, Μεδουρίτζα, Μεντουράκης, Μεντουράκης-Στεφανόπουλος, Μενδουράκη, Μετουράκης.
94) Μεριτζιανάκης, Μεριτζιάναινα, Μεριζζιανάκης, Μεριτζιανάκης-Στεφανόπουλος.
95) Μιχαλάκης, Μιχαλακάκης, Μιχαλακάκης-Στεφανόπολι (1753).
96) Μιχίτζας.
97) Μοράκης, Μοράκης-Στεφανόπουλος.
98) Μουγκράκης, Μουγκρίτζας, Μουργίτζα, Μουγκράκης-Στεφανόπουλος, Μουνκράκης, Μουνράκης, Μουγκράκης-Στεφανόπολι (1780).
99) Μουλάκης.
100) Μούντανος, Μουντανάκης, Μούνδανος, Μούνδανου, Μουνδανάκης, Μούδανος, Μουντανίτζας, Μουνδανίτζας.
101) Μπακιακουκάκη, Μπακιακουκίτζα, Πακιακουκίτζας, Πακιακούκια.
102) Μπαλωματζάκης, Παλωματζάκης.
103) Μπαρμπαρίγος, Μπαρμπαρίγου-Μρόλιτζας (ανδρόγυνο).
104) Μπελεγράκης.
105) Μπιρμπαντίτζα.
106) Μπολίτζης.
107) Μποσινίτζαν, Ποσινίτζα.
108) Μπουζάκης, Μπουζάκης-Στεφανόπουλος, Πουζάκης, Πουσάκης, Μπουζίτσας, Πουσακής.
109) Μπουρδαράκης, Μπουρδαρίτζας.
110) Μπουσάζης.
111) Μυιγαντεράκης, Μυιγαδερίτζα, Μυιγατεράκη (καλόγρια).
112) Νατζάκης, Νασάκης, Νατζίτσα, Νατζίτζα, Ματζάκη, Νατζάκης-Στεφανόπουλος.
113) Νικολεβίστιος, Νικολεβίστιου, Νικολεβέστιου, Νικολοβίστη, Νικολεβίστιου-Κοτοκοτζάκη, Νικολοβίστιος.
114) Νταμηλάκης, Ταμηλάκης, Νταμηλίτζα, Ταμηλίτζα, Ταμήλαινα, Νταμήλαινα, Δαμηλάκης, Δαμηλάκης-Στεφανόπουλος, Νταμηλάκης-Στεφανόπουλος, Νταμηλάκης-Στεφανόπολι (1779).
115) Ντριμαράκης, Ντριμάρης, Ντριμαρίτζα
116) Ξεχωρίτης, Ξεχωριτίτζας.
117) Ξυγγάκης, Ξυνγγάκης, Ξυκάκη, Ξυνγκά, Ξυγγά, Ξυνγγόνυφη, Εξυκάκης, Ξυνγγίντζας.
118) Παγιανάκης, Παγιαννάκης-Στεφανόπουλος, Παγιανίτζα, Παγιανού, Παγιανός-Στεφανόπουλος.
119) Πατεράκης, Πατεράκης-Στεφανόπουλος, Πατέραινα, Πατερόνυφη.
120) Πατρικάκης, Πατρικίτζας, Πατρικάκης-Στεφανόπουλος.
121) Πατρινάκης, Πατρινάκης-Στεφανόπουλος.
122) Πατρογιωργάκης, Πατρογιωργακάκης, Πατρογιωργακίτζα, Πατρογιωργίτζα.
123) Παυλακάκης, Παυλακίτζας, Παυλάκαινα, Παυλάκης, Πουλακάκης-Στεφανόπουλος, Παυλάκης-Στεφανόπουλος.
124) Παχυκάκης.
125) Πενεζίτζας.
126) Πετενέρου-Στεφανόπουλος.
127) Πετράκης, Πετράκης-Στεφανόπουλος.
128) Πετρόπουλου-Τζανάκη-Στεφανόπουλου, Πετροπούλου, Πετροπουλίτζας, Πετρόπουλος.
129) Πετρουλάκης, Πετρουλάκης-Στεφανόπουλος, Πετρουλίτζας, Πετρουτζίτζα, Πετρουλίνα, Πετρολάκης.
130) Πιεράκην, Πιερίτζα, Πιεράκης-Στεφανόπουλος.
131) Ποζίκης.
132) Πολιτάκης, Πολίτζας.
133) Πολυλογίτζα.
134) Πολυτρονάκης, Πολυτρονάκης-Στεφανόπουλος, Πολυτρονίτζας, Πολυτρόνου, Πολυτρόνος, Πολυτρόνα Πολυτρονάκης Στεφανόπολι(1773).
135) Πουλημενάκης, Πουλημενάκης-Στεφανόπουλος, Πουλημενίτζας.
136) Πούργαλου, Μπούργαλης, Μπουργαλίτζας, Πουργαλίτζας.
137) Ρεκατζάκης, Ρεγγατσάκης, Ρεγγατζάκης-Στεφανόπουλος, Ρεγατζάκης, Ρενγγατζάκης, Ρεγγατζάκης-Στεφανόπολι(1779), Ρεγγασάκης.
138) Ρεκανάκης, Ρεκανός, Ρεκανίτζας, Ρεκανού, Ραϊκατζού, Ρουκανίτζα.
139) Ροδότη.
140) Ρουμελιώτης, Ρουμελίτζα, Ρουμελιού.
141) Ρουπακάκης, Ρουπακίτζας, Ρουπάκης.
142) Σίδερης.
143) Σιλαϊδινίτζα.
144) Σκλαβούνος, Σκλαβούνου, Σκιαβούνου.
145) Σκουρκεζάκης, Σκουρκέζος, Σκουρκεζίτζας, Σκουρκιζάκη, Σκουρκεζέτζασας, Σκουρκέζαινα, Σκορκεζίτσα, Σκουρκέζος-Στεφανόπουλος.
146) Σκριμιζάκης, Σκριμιζής, Σκριμιτζής, Σκριμιζίτζας, Μέδικη-Σκριμιζάκη, Σκριμιτζάκης.
147) Σμυρνάκης, Σμερνάκη, Σμυρνίτζα, Σμυρνιού.
148) Σουλταδάκης, Σουλτάδου, Σουλτιδάκης, Σολταδάκης, Σουλταδίτζας, Σολταδίτζας.
149) Σπερτάκης, Σπερτίτζας, Σπέρτος, Σπέρτου, Σπεράκης.
150) Στακτεάκης, Στακτείτζη, Στακτείτζας.
151) Στεφανόπουλος.
152) Στρατάκης, Στρατίτζα.
153) Τζάκης, Τζακίτζα.
154) Τζαννετάκης, Τζαννετίτζας, Τζαννετόνυφη, Τζαννετάκης-Στεφανόπουλος, Τζαννετάκης-Στεφανόπολι(1780).
155) Τζίκας.
156) Τζικνιδίτζας.
157) Τζιμάκης, Τζιμίτζα, Τζιμάκης-Στεφανόπουλος.
158) Τζιργωτάκης, Τζιργωτίτζα, Τζεργωτάκης.
159) Τζουανάκης, Τζουανίτζας, Τζουνάκης.
160) Τζουμάκης (ο κάπο-Δημήτρης).
161) Τρικουτζάκη, Τρικουτζίτζας, Τρικουτζόνυφη.
162) Τριμάρης, Τριμαρίτζα, Τριμάραινα, Τριμαράκης.
163) Τρουπεάκης.
164) Φαβατάκης, Φαβατίτζα, Φαβατίζα, Φαβατού.
165) Φερφελάκης, Φερφελίτζας, Φερφελάκης-Στεφανόπουλος.
166) Φικουράκης, Φικουράκη, Φικούρας, Φικουρού, Φικουρίτζας.
167) Φραγκουλάκης, Φραγκουλάκης-Στεφανόπουλος, Φραγκουλίτζας, Φρανγκουλάκης, Φρακουλάκης, Φραγκολάκης, Φρανγολάκης, Φρακολάκης, Φρανκουλάκης, Φρανγουλάκης, Φρανγκολάκης-Στεφανόπολι(1773), Φρανκουλάκης-Στεφανόπολι (1777).
168) Φριμιγκάκης, Φριμικάκης, Φριμίγου, Φριμιγίτζας, Φριμιγκού, Φριμιγκάκης-Στεφανόπουλος, Φριμινγάκης-Στεφανόπουλος, Φριμινκάκης, Φριμίγκης, Φριμικάκη.
169) Φρονιμάκης, Φρονιμίτζας, Φρονιμίνα.
170) Χειλάκης, Χειλάκης-Στεφανόπουλος, Χειλίτζα, Χειλού.
171) Χηνάκης, Χηνάκης-Στεφανόπουλος.
172) Χοντρογιωργίτζας, Χοντρογεωργίτζας.
173) Ψαράκης, Ψαράκης-Στεφανόπουλος, Ψαρίτζας, Πσαράκης.
 
ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΟΡΣΙΚΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ
 
1. Αλιφεράκης, Αλιφέρης, Αλιφιέρης-Στεφανόπουλος.
2. Αποστολάκης και Αποστολάκης-Στεφανόπουλος.
3. Βολυμάκης, Βολυμάκης-Στεφανόπουλος, Βολυμίτζας, Βολύμαινα, Βολυμή.
4. Γαρδελάκης, Γαρδελάκης-Στεφανόπουλος, Γαρδελίτζας, Γαρδελού.
5. Γαριδάκης, Γαριδίτζας, Γαριδίτσας, Γαριδάκης-Στεφανόπουλος, Γαριδάκης-Στεφανόπολι (1777).
6. Γεωργακάκης, Γεωργακόνυφη, Γεωργουτζίτζας, Γεωργουτζάκη, Γεωργιτζάκης Γιωργουτζάκης, Γεργουτζάκης, Γεργουτζίτζα, Γιωργακάκης, Γιωργακάκης-Στεφανόπουλος, Γεωργάκης.
7. Γιουζεπάκης, Γκουζεπάκης, Γκιουζεπάκη, Γκιουζέπαινα, Γιοζεπάκης, Γουζεπάκης, Γιουζεπίτσα, Γιοζεπάκης, Τζουζεπάκης Γκιουζεπάκης-Στεφανόπουλος, Γιουζεπάκης-Στεφανόπουλος, Γκιουζεπάκης-Στεφανόπολι (1753), Γιουζεπάκης-Στεφανόπολι (1777), Γκουζεπάκης-Στεφανόπολι.
8. Γουνελάκης, Γουνελάκης-Στεφανόπουλος, Γουνελή, Γονελάκης.
9. Δρακάκης, Δρακίτζας, Δρακάκης-Στεφανόπουλος, Δρακάκης-Πεταλιδάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλιτάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλιδάκης Στεφανόπολι(1773), Δρακάκης-Πεταλιδάκης, Πεταλιδάκης, Πεταλιδάκης-Στεφανόπουλος, Πεταλίδη, Πεταλίδης-Καλαποθάκης, Καλαποθάκης, Καλοποθάκης, Καλοποθάκης-Στεφανόπουλος, Καλαποθάκης-Στεφανόπουλος.
10. Ζερβός, Ζερβάκης, Ζερβίτζα, Ζερβάκης-Στεφανόπουλος.
11. Θεοδωράκης, Θεοδωράκης-Στεφανόπουλος, Θεοδωρίτζα, Θοδωράκης.
12. Θεσβιτάκης, Θεσβιτίτζας, Θεσβίτης, Θεσβιτάκης-Στεφανόπολι (1773).
13. Καμπέρης, Καμπεράκης-Στεφανόπολοιν (1777).
14. Καποδημάκης, Καποδημάκης-Στεφανόπουλος, Καποντημάκη.
15. Κατζαράς, Κατζαράκης, Κατσαράς, Κατζαρίτσας, Κατζαρίτζα, Κατζαροπούλα, Κατζαρός, Κασαράς, Κατζουρογιαννίτζας. Βαχουνάκης, Βαχουνάκης-Κατζαράς, Βαχούνης, Βαχούνενα, Βαχουνίτζας. Καρούμπας, Καρουμπάκης-Κατζαράς. Κομπουρελάκης, Κουμπουρελάκης-Κατζαράς, Κουμπουρελάκης, Κουμπουρελίτζα, Κουβουρελάκης, Κουμπουρελάς, Κουπουρελάκης, Καπουρέλαινα, Κουμπουρελάκης-Στεφανόπολι (1779). Μαστροδημητράκης, Μαστροδημητρίτζα, Μαστροδημητράκης-Κατζαράς, Μαστροδημήτρης-Κατζαράς. Παπαδάκης, Παπαδάκης-Κατζαράς, Παπαδάκης-Στεφανόπουλος, Παπαδίτζας, Παπαντάκης, Παπαδάκης-Στεφανόπολι (1777). Τζανάκης, Τζανάκης-Κατσαράς, Τζανίτσα.
16. Κλαδάκης, Κλαδίτζαν, Κλαδάκης-Στεφανόπουλος.
17. Κοριτζάκης, Κορίτζης, Κοριτζίτζα, Κοριτσάκη, Κοριτζάκης-Στεφανόπουλος και ο παπάς Μιχαήλ Κοριτζάκης-Στεφανόπουλος-Νοβάκος, αιδεσιμότατος βικάριος Κωσταντίνος Στεφανόπουλος-Νοβάκος, Κορισάκης, Κοριτζάκης-Στεφανόπολι (1781).
18. Κορώνας, Κορώνας-Στεφανόπουλος.
19. Κοτζυφάκης, Κοτζυφίτζα, Κότζυφας, Κοσυφάκης, Κοτζυφάκης-Στεφανόπουλος.
20. Κουβελάκης, Κουβελάκης-Στεφανόπουλος, Κουβαλάκης, Κουβαλίτζας, Κουβάλης, Κοβαλάκης, Κουβαλάκης-Στεφανόπουλος.
21. Λικιτζεράκης, Λικιτζεράκης-Στεφανόπουλος, Λικιτεράκης, Λιαγιζεράκης, Λικχιτζεράκης, Λικιτζέραινα, Λιχνιτζεράκης.
22. Μανολάκης, Μανολίτζας, Μανολάκης-Στεφανόπουλος.
23. Μαυροειδάκης, Μαυροειδίτζα, Μαυροδίτζα, Μαυροδάκη, Μαυρουδάκης, Μαυροειδάκης-Στεφανόπουλος, Μαυροειδής-Στεφανόπουλος, Μαυρίτζα, Μαυροδιάκης.
24. Μεδουράκης, Μεδουρίτζα, Μεντουράκης, Μεντουράκης-Στεφανόπουλος, Μενδουράκη, Μετουράκης.
25. Μεριτζιανάκης, Μεριτζιάναινα, Μεριζζιανάκης, Μεριτζιανάκης-Στεφανόπουλος.
26. Μιχαλάκης, Μιχαλακάκης, Μιχαλακάκης-Στεφανόπολι (1753).
27. Μοράκης, Μοράκης-Στεφανόπουλος.
28. Μουγκράκης, Μουγκρίτζας, Μουργίτζα, Μουγκράκης-Στεφανόπουλος, Μουνκράκης, Μουνράκης, Μουγκράκης-Στεφανόπολι (1780).
29. Μπουζάκης, Μπουζάκης-Στεφανόπουλος, Πουζάκης, Πουσάκης, Μπουζίτσας, Πουσακής.
30. Νατζάκης, Νασάκης, Νατζίτσα, Νατζίτζα, Ματζάκη, Νατζάκης-Στεφανόπουλος.
31. Νταμηλάκης, Ταμηλάκης, Νταμηλίτζα, Ταμηλίτζα, Ταμήλαινα, Νταμήλαινα, Δαμηλάκης, Δαμηλάκης-Στεφανόπουλος, Νταμηλάκης-Στεφανόπουλος, Νταμηλάκης-Στεφανόπολι (1779).
32. Παγιανάκης, Παγιαννάκης-Στεφανόπουλος, Παγιανίτζα, Παγιανού, Παγιανός-Στεφανόπουλος.
33. Πατεράκης, Πατεράκης-Στεφανόπουλος, Πατέραινα, Πατερόνυφη.
34. Πατρικάκης, Πατρικίτζας, Πατρικάκης-Στεφανόπουλος.
35. Πατρινάκης, Πατρινάκης-Στεφανόπουλος.
36. Παυλακάκης, Παυλακίτζας, Παυλάκαινα, Παυλάκης, Πουλακάκης-Στεφανόπουλος, Παυλάκης-Στεφανόπουλος.
37. Πετενέρου-Στεφανόπουλος.
38. Πετράκης, Πετράκης-Στεφανόπουλος.
39. Πετρόπουλου-Τζανάκη-Στεφανόπουλου, Πετροπούλου, Πετροπουλίτζας, Πετρόπουλος.
40. Πετρουλάκης, Πετρουλάκης-Στεφανόπουλος, Πετρουλίτζας, Πετρουτζίτζα, Πετρουλίνα, Πετρολάκης.
41. Πιεράκην, Πιερίτζα, Πιεράκης-Στεφανόπουλος.
42. Πολυτρονάκης, Πολυτρονάκης-Στεφανόπουλος, Πολυτρονίτζας, Πολυτρόνου, Πολυτρόνος, Πολυτρόνα Πολυτρονάκης Στεφανόπολι(1773).
43. Πουλημενάκης, Πουλημενάκης-Στεφανόπουλος, Πουλημενίτζας.
44. Ρεκατζάκης, Ρεγγατσάκης, Ρεγγατζάκης-Στεφανόπουλος, Ρεγατζάκης, Ρενγγατζάκης, Ρεγγατζάκης-Στεφανόπολι(1779), Ρεγγασάκης.
45. Σκουρκεζάκης, Σκουρκέζος, Σκουρκεζίτζας, Σκουρκιζάκη, Σκουρκεζέτζασας, Σκουρκέζαινα, Σκορκεζίτσα, Σκουρκέζος-Στεφανόπουλος.
46. Στεφανόπουλος.
47. Τζαννετάκης, Τζαννετίτζας, Τζαννετόνυφη, Τζαννετάκης-Στεφανόπουλος, Τζαννετάκης-Στεφανόπολι(1780).
48. Τζιμάκης, Τζιμίτζα, Τζιμάκης-Στεφανόπουλος.
49. Φερφελάκης, Φερφελίτζας, Φερφελάκης-Στεφανόπουλος.
50. Φραγκουλάκης, Φραγκουλάκης-Στεφανόπουλος, Φραγκουλίτζας, Φρανγκουλάκης, Φρακουλάκης, Φραγκολάκης, Φρανγολάκης, Φρακολάκης, Φρανκουλάκης, Φρανγουλάκης, Φρανγκολάκης-Στεφανόπολι(1773), Φρανκουλάκης-Στεφανόπολι (1777).
51. Φριμιγκάκης, Φριμικάκης, Φριμίγου, Φριμιγίτζας, Φριμιγκού, Φριμιγκάκης-Στεφανόπουλος, Φριμινγάκης-Στεφανόπουλος, Φριμινκάκης, Φριμίγκης, Φριμικάκη.
52. Χειλάκης, Χειλάκης-Στεφανόπουλος, Χειλίτζα, Χειλού.
53. Χηνάκης, Χηνάκης-Στεφανόπουλος.
54. Ψαράκης, Ψαράκης-Στεφανόπουλος, Ψαρίτζας, Πσαράκης.
 
ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΥΣ ΩΣ ΜΕΔΙΚΟΙ
 
1. Μαστρογιαννάκης, Μαστρογιαννίτζας, Μαστρογιαννάκης-Μέδικος.
2. Μέδικος, Μέδιτζης, Μέτιτζη, Μέντιτζη, Μέτικη, Μέδικη, Μέντικη.
3. Σκριμιζάκης, Σκριμιζής, Σκριμιτζής, Σκριμιζίτζας, Μέδικη-Σκριμιζάκη, Σκριμιτζάκης.
 
ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟ ΟΙΤΥΛΟ
 
1. Ζογλής, Ζογλάκης, Ζογλίτζας, Ζογλίνα, Γιογλίτζα, Ζογουλή, Ζογουλάκης.
2. Γκινάκης, Γκινίτζας, Κινάκης.
3. Καρδιανάκης, Καρδιανός, Καρδιανού, Καρδιανή, Καρδιανίτζα.
4. Κεφαλίτζα.
5. Κόγιας, Κόϊα.
6. Κολοβούτενα, Κολοβουτίτζας.
7. Λεμιθάκης.
8. Λιέρης.
9. Λουκάκης, Λουκίτζας.
10. Μαλατάκης, Μαλάτου, Μαλατίτζας, Μαλάταινα, Μαλατίτζα.
11. Μούντανος, Μουντανάκης, Μούνδανος, Μούνδανου, Μουνδανάκης, Μούδανος, Μουντανίτζας, Μουνδανίτζας.
12. Μπελεγράκης.
13. Νικολεβίστιος, Νικολεβίστιου, Νικολεβέστιου, Νικολοβίστη, Νικολεβίστιου-Κοτοκοτζάκη, Νικολοβίστιος.
14. Σίδερης.
15. Τζάκης, Τζακίτζα.
16. Τζιργωτάκης, Τζιργωτίτζα, Τζεργωτάκης.
17. Τρουπεάκης.
18. Φαβατάκης, Φαβατίτζα, Φαβατίζα, Φαβατού.
19. Φρονιμάκης, Φρονιμίτζας, Φρονιμίνα.
 
 
ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΙΤΥΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
 
1. Αθανάσιος, Αθανάσης.
2. Ανδρέας
3. Αντώνιος, Αντώνης.
4. Απόστολος, Αποστολής.
5. Αυγουστής, Αβουστής, Αυγουστίνος, Αγουστίνος.
6. Βασίλειος, Βασίλης.
7. Βελισάρης.
8. Γεώργιος, Γιώργος, Γεώργη, Γεωργάκης, Γιωργάκης, Γιωργούτζος, Γιώργης.
9. Δήμας, Δήμου, Δημάκης.
10. Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητράκης.
11. Διακουμής, Διακομής, Γιάκομος.
12. Διονύσιος Κατσαράς, ιερομόναχος. Θάφτηκε στο μοναστήρι Γέννησης της Παναγίας.
13. Δράκος.
14. Ευστράτιος, Στράτης.
15. Ηλίας, Λίας, Ηλιού, Ελίας.
16. Θεόδωρος, Θεοδωράκης,Θεοδωρής, Θοδωρής.
17. Θωμάς.
18. Ιάκωβος.
19. Ιγνάτιος.
20. Ιωάννης, Γιάννης, Γιαννάκης.
21. Ιωσήφ (1730- παπάς).
22. Καλαπόθος, Καλοπόθος.
23. Κλαδάς.
24. Κυριάκης, Κυριάκος, Κυριακός.
25. Κωσταντίνος,Κωσταντής, Κωνσταντής.
26. Ληγόρης.
27. Λιμπόριος.
28. Λούκας, Λουκάς.
29. Μανόλης
30. Μαυροειδής.
31. Μιχάλης, Μιχαήλ.
32. Νικολάκη, Νικόλας, Νικολός.
33. Παναγιώτης.
34. Παντελής.
35. Πατρίκιος.
36. Παυλής, Παολής.
37. Πέτρος, Πετρούτζου.
38. Πιέρος.
39. Πολυτρόνου.
40. Πουλημένος.
41. Σιλαϊδηνός, Σαλαϊδηνός, Σιλαϊδινός.
42. Σταμάτης.
43. Στέφανος.
44. Στρατήγης.
45. Τζάνες, Τζάνε, Ντζάνες.
46. Τζανέτος, Τζαννέτος.
47. Φραγκίσκος.
48. Χρυσομάλλης.
 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 
1. Αγγελίνα.
2. Αδριάνα, Αντριάννα.
3. Αικατερίνα, Κατερίνας, Κατερίνης.
4. Αλεξάντρα.
5. Αναστασία, Αναστασούλα.
6. Άννα.
7. Αντώνια.
8. Αργυρή, Αργυρώ.
9. Αρετή.
10. Αρχοντούλα, Αρχοντού.
11. Ασημίνα.
12. Βασιλική.
13. Βελισάρω.
14. Βενετζιάνα.
15. Βρετή.
16. Γαρουφαλιά, Γαρφαλιά.
17. Γιαννούλα.
18. Γιουστίνα.
19. Ειρήνη.
20. Ελένη.
21. Εργίνα.
22. Ζαφείρα, Ζαφειρίτζα.
23. Ζαχάρω.
24. Θεοδούλα (μοναχή-1721).
25. Θεοδώρα.
26. Θεοχάρη, Θεόχαρη, Θιοχάρη, Θιόχαρη.
27. Θωριανή, Θεωριανή.
28. Ιουλία.
29. Καλή.
30. Κανέλλα.
31. Κόρη.
32. Κυριακή.
33. Λασκαρίνα.
34. Λουκία.
35. Μαγδαληνή.
36. Μαμούρα.
37. Μαρία, Μάρω, Μαρούσα, Μαρούλα, Μαριώ, Μαρουδιά, Μαρουδία, Μαρωδία.
38. Ματαλένα.
39. Παγώνα.
40. Πανώρια.
41. Παρασκευή, Παρασκεύβω.
42. Πέρδικα.
43. Πουλημένη.
44. Ρηγίνα.
45. Σιλαϊδηνή.
46. Σουλτάνα.
47. Σταμάτα, Σταματούλα.
48. Σταμούλα.
49. Στασινή.
50. Χρυσαυγή.
51. Χρυσούλα.
 
του Μπατσινίλα Μιχάλη του Γρηγορίου
 
 
 
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.