Είναι άκρως συγκινητική η προς τον καπετάν Γεωργάκην επιστολή αυτή του Πετρόμπεη

Είναι άκρως συγκινητική η προς τον καπετάν Γεωργάκην επιστολή αυτή του Πετρόμπεη, ο οποίος αφού με ολίγας μόνο λέξεις “λυπηρώς” αναφέρεται εις την κοινήν παρηγορίαν δια τον ηρωικόν εις Νεόκαστρον θάνατον του υιού του και του μέλλοντος γαμβρού του καπετάν Γεωργάκη, σπεύδει να επικαλεσθή το πατριωτικόν του φρόνημα δια να ρίψη όλας τα δυνάμεις του εις την προσπάθειαν σωτηρίας της πατρίδος. 
O Νικόλαος Βοϊδής προς τον οποίον εν υστερογράφω απευθύνεται υπό του Πετρόμπεη έκκληση να σπεύσει εις την φωνήν της πατρίδος δια την σωτηρία της πατρίδος, χάριν της οποίας (“ας είναι πρόθυμος να αποθάνη με το σόι του”) έσπευσε πράγματι μετά των συγγενών του, εκ των οποίων πολλοί εφονεύθησαν, και εις Μανιάκι μετά τον Παπαφλέσσα ο αδελφός του Πέτρος Βοϊδής Μαυρομιχάλης! 
(Α. Δασκαλάκης)
 
 
Mαυρομιχάλης Iωάννης, γιος του Πετρόμπεη, 
ωραίος και γενναίος. Mαζί με τον αδελφό του Hλία 
και τον θείο του Kυριακούλη επολέμησε 
γενναία στη μάχη του Bαλτετσίου. 
Tραυματίστηκε στην πολιορκία 
του Nεοκάστρου και πέθανε το 1825. 
(Eθνικό Iστορικό Mουσείο)
 
 
Αδελφέ καπ. Γεωργάκη 
σ’ ασπάζομαι (λυπηρώς)
Μήτε μ’ έγραψες, μήτε σ’ έγραψα δια να παρηγορηθούμε. Μ’ όλον τούτο έκαστος ημών ας παρηγορήται από την (συνείδεισίν) του.
Νυν δε σπεύδω δια του παρόντος μου να σας γράψω και κατά πρώτον να ερωτήσω περί της ποθητής μου υγείας σας, και είτα να σας βεβαιώσω την μεταξύ μας καθαράν αγάπην και αδελφότητα περί της οποίας να μην έχετε ουδεμίαν αμφιβολίαν. 
Αλλ’ επειδή και έρχεται αυτόσε ο κ. Δημητράκης Τζιγκουράκος, δεν σας εκτείνομαι ενταύθα πλατύτερον, διότι θέλει σας πληροφορήσει τα πάντα εκ στόματος. Τούτε δε μόνον σας λέγω, ότι να μην αμελήσητε και παραβλέψητε απ’ όσα αφορούν υπέρ το Γενικόν όφελος, ειμή με την συνηθισμένην σας πατριωτικήν γενναιότητα και προθυμίαν να ενεργήσετε όλα τα υπέρ της κινδυνευούσης πατρίδος, ήτις εν καιρώ θέλει ανταμείψει, τ’ αληθινά και πιστώς δουλεύσαντα τέκνα της. 
Ειδέ πάλιν και μείνωμεν θεωραταί μακρόθεν τον κίνδυνον και ταύτην την δεινήν εποχήν, τότε όπως και αν καταστήση το πράγμα, εμείναμεν είλωτες και Εβραίοι έχοντες ουδεμίαν υπόληψιν. Εν τοσούτω προθυμοποιηθήτε δια να κάμετε το προς την πατρίδα χρέος σας. Ταύτα και θεόθεν υγιαίνοιτε. 
Τη 15η Αυγούστου 1825 Κιτριές
O αδελφός 
Πετρόμπεης Μ. 
Τον μαζικόν αδελφόν καπ. Νικόλαον Βοϊδήν ασπάζομαι εκ ψυχής, όστις και ας ενθυμηθή τα όσα μεταξύ μας ωμιλήσαμεν και ας είναι πρόθυμος ν’ αποθάνη με το σόι του. Προσέτι να επιμεληθή και αυτός δια την εκστρατείαν επειδή και τώρα είναι ο καιρός της τιμής και η επισφράγισις των παρελθούσων εκδουλεύσεων.
 
 
(αριστερόν περιθώριον):
Να φανώμεν ζηλωταί και εις την παρούσαν δεινήν περίστασιν. Ας γνωρίση και ο …. δια μέσον σας, ημάς αδελφούς και δια το κ(αλόν) του.
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.